VC-HS

VC-HS :HDMI 转 SDI 转换器

产品说明
1.    HDMI/DVI信号转换成为3G/HD/SD SDI信号;
2.    支持1路HDMI输入或1路DVI输入(需要DVI-HDMI转接线),支持2路SDI信号输出;
3.    支持RGB和YUV两种色彩空间
4.    带有高标清信号双色LED指示灯
5.    支持480i,576i,720p 25/29.9450/59.94/60,1080i 50/59.94/60,1080p23.98/24/25/29.9/30 50/59.94/60
6.    HDMI v1.3a 30/36bits;
7.    RGB和YUV色彩空间;